Prejsť na obsah Prejsť na pätu
Spoločnosť Infinity Energy, s.r.o., so sídlom Slavíkova 284/2, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov, IČO: 27337871, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 24988 (ďalej len “Spoločnosť”), bude spracúvať Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré vyplníte v kontaktnom formulári na webových stránkach Spoločnosti (ďalej len “Formulár”) a zašlete Spoločnosti.

Účel a spôsob spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely odpovede na vašu požiadavku týkajúcu sa produktov alebo služieb Spoločnosti uvedenú vo Formulári, najmä na účely poskytnutia podrobnejších informácií o produktoch alebo službách Spoločnosti, na účely ponuky týchto produktov alebo služieb, na účely rokovania o uzavretí zmluvy o poskytovaní produktov alebo služieb medzi vami a Spoločnosťou alebo na účely vykonania iných úkonov smerujúcich k uzavretiu takejto zmluvy. Ide teda o spracúvanie osobných údajov na účely vykonania opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”). Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj na účely oprávneného záujmu Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, najmä na ochranu práv Spoločnosti v prípade sporu.

Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zodpovedanie vašej žiadosti vo formulári a na vykonanie ďalších opatrení pred uzavretím zmluvy medzi vami a spoločnosťou, a preto ide o povinné poskytnutie osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané na vyššie uvedené účely až do uzavretia zmluvy o poskytovaní produktov alebo služieb medzi vami a Spoločnosťou. Ak k uzavretiu zmluvy nedôjde, vaše údaje budú zlikvidované v primeranej lehote, najneskôr však do šiestich mesiacov od odoslania formulára Spoločnosti. Ak dôjde k uzavretiu zmluvy, dostanete včas podrobné informácie o tom, ako budú vaše osobné údaje spracované pri plnení takejto zmluvy.

Spoločnosť bude osobné údaje spracúvať sama. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj osobám, ktoré majú zákonný dôvod na prístup k osobným údajom (napr. kontrolným orgánom so zákonným oprávnením na prístup k informáciám) alebo iným osobám, ak je to potrebné na ochranu práv Spoločnosti (napr. súd).

Vaše práva podľa nariadenia

Ako dotknutá osoba máte všetky práva podľa nariadenia, najmä


právo získať potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, právo na prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám uvedeným v článku 15 nariadenia;

právo požadovať opravu nepresných údajov, ktoré sa vás týkajú, podľa článku 16 nariadenia;

právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sa uplatní jeden z dôvodov uvedených v článku 17 nariadenia;

právo požadovať, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia;

právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany Spoločnosti;

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením; v Českej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7.

Úradník pre ochranu osobných údajov (DPO)

Spoločnosť v súlade s článkom 37 Nariadenia vymenovala za úradníka pre ochranu osobných údajov (DPO) Pavla Jandu, e-mail: dpo@xdent.cz, tel.: +421 233 889 039.

Hore